In English

Om Taiga

Ett projekt för den svenska taigan! Mellan 2015 och 2020 ska över 100 kontrollerade bränder genomföras i  EU-projekt Life Taiga. Syftet är att öka och bevara den biologiska mångfalden i den vanligaste naturtypen i stora delar av Sverige, den västra taigan. Det finns ett stort antal arter som är beroende av en brand för att överleva. För att dessa utrotningshotade arter ska gynnas behöver flera olika områden brinna under kontrollerade former över en längre tidsperiod. Naturvårdsbränningarna ska framförallt ske i barrskog med mest tall. Efter en brand blir skogen mer öppen, ljus och varm. Området får många nya döda träd, något som det är ont om i dagens skogar och som många arter är beroende av.

 

 

Alla naturvårdsbränningar kommer att genomföras i så kallade Natura 2000-områden som redan är avsatta för naturvård och som länsstyrelserna har i uppdrag att sköta på uppdrag av EU. Life Taiga och naturvårdsbränning handlar om att återskapa och bevara unik natur för kommande generationer. Life Taiga, med EU och Naturvårdsverket som finansiärer är ett av de hittills största projekten i sitt slag och omfattar 100 miljoner kronor över fem år. Det är en del av EU:s och länsstyrelsernas arbete för att hjälpa utrotningshotade arter och deras nödvändiga livsmiljöer. I projektet samverkar länsstyrelserna i 14 län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

 

Om naturvårdsbränning

Brandens nytta för naturen

Vanliga frågor och svar